Palkitsemisohje

1. OHJEEN TARKOITUS

Tässä ohjeessa kuvataan Ilmailumuseoyhdistys r.y:n (edempänä Yhdistys) palkitsemisen eri muodot sekä palkitsemisten yleiset perusteet ja niistä päättävät Yhdistyksen toimielimet. Tämän ohjeen muutoksista päättää yhdistyksen hallitus ja ohjeen hyväksyy käyttöön yhdistyksen vuosikokous.

2. KUNNIAPUHEENJOHTAJA

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on ansiokkaasti sekä pitkään toiminut yhdistyksen, sen toiminnan, tarkoitusperien tai suomalaisen ilmailun hyväksi. Kunniapuheenjohtajuus edellyttää erityisen merkittävää toimintaa yhdistyksen toiminnan ja/tai tarkoitusperien edistämiseksi, mutta ei välttämättä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ennen kunniapuheenjohtajaksi kutsumista.

Kunniapuheenjohtajaksi kutsuminen ei edellytä kutsuttavan henkilön aiempaa palkitsemista yhdistyksen toimesta. Kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, kuten varsinaisella jäsenellä. Kunniapuheenjohtaja on jäsenmaksusta vapaa.

Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtaja saa yhdistykseltä jäsenkortin.

Kunniapuheenjohtajalle luovutetaan kutsumisen yhteydessä yhdistyksen korkein ansiomerkki.

Kunniapuheenjohtaja voidaan erottaa hallituksen ehdotuksesta yhdistyksenkokouksen päätöksellä, mikäli kunniapuheenjohtajan katsotaan menetelleen yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai muutoin aiheuittaneen yhdistykselle tai sen toiminalle vakavaa haittaa.

Kunniapuheenjohtajuudesta voi itse erota samoilla periaatteilla kun yhdistyksen varsinaisesta jäsenyydestä.

3. KUNNIAJÄSEN

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti sekä pitkään toimineet yhdistyksen, sen toiminnan, tarkoitusperien tai suomalaisen ilmailun hyväksi. Kunniajäsenyys edellyttää erityisen merkittävää toimintaa yhdistyksen toiminnan ja/tai tarkoitusperien edistämiseksi, mutta ei välttämättä edellytä yhdistyksen jäsenyyttä ennen kunniajäseneksi kutsumista.

Kunniajäseneksi kutsuminen ei edellytä kutsutavan henkilön aiempaa palkitsemista yhdistyksen toimesta. Kunniajäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksessa, kuten varsinaisella jäsenellä. Kunniajäsenet, ovat jäsenmaksusta vapaat. Kunniajäsenet saavat yhdistykseltä jäsenkortin.

Kunniajäsenelle luovutetaan kutsumisen yhteydessä yhdistyksen korkein ansiomerkki.

Kunniajäsen voidaan erottaa hallituksen ehdotuksesta yhdistyksenkokouksen päätöksellä, mikäli hänen katsotaan menetelleen yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai muutoin aiheuittaneen yhdistykselle tai sen toiminalle vakavaa haittaa.

Kunniajäsenyydestä voi itse erota samoilla periaatteilla kun yhdistyksen varsinaisesta jäsenyydestä.

4. ANSIOMERKIT

Ansiomerkkejä on neljä tasoa. Ne ovat:

Kunniapuheenjohtajan/ kunniajäsenen kultainen ansiomerkki

  • uusi ansiomerkki: kullattu logo, kullattu seppele

Kultainen ansiomerkki

  • uusi ansiomerkki: kullattu logo, hopeoidun seppeleen päällä

Hopeinen ansiomerkki

  • vanha ansiomerkki: hopeoitu logo hopeoidun seppeleen päällä

Pronssinen ansiomerkki

  • uusi ansiomerkki: pronssinen logo, hopeoidun seppeleen päällä

Ansiomerkit myöntää Yhdistyksen hallitus harkintansa mukaan palkitsemistoimikunnalta saamansa perustellun kirjallisen esityksen perusteella. Ansiomerkki on henkilökohtainen ja se voidaan myöntää vain täysi-ikäiselle henkilölle.

Ansiomerkki voidaan myöntää myös ulkomaalaiselle, edellyttäen, että tämä on toiminut merkittävällä tavalla Suomen ilmailuhistorian tunnettavuuden ja tutkimuksen edistämiseksi tai on erityisen ansioitunut ja kansainvälisesti arvostettu henkilö ilmailun alalla tai on muutoin merkittävällä tavalla edistänyt Yhdistyksen tarkoitusperiä. Ansiomerkkiluokan muuttuessa vanhaan merkkiä ei palauteta yhdistykselle.

Kunniapuheenjohtajan/ kunniajäsenen kultainen ansiomerkki

Kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenelle luovutetaan kutsumisen yhteydessä yhdistyksen korkein ansiomerkki, joka on koko kullattu (logo ja seppele kullattuja). Merkki annetaan vain kunniapuheenjohtajalle ja kunniajäsenille. Se on henkilökohtainen. Kunniamerkkiä ei saa kantaa muu kuin merkin saaja.

Kultainen ansiomerkki

Edellytyksenä kultaisen ansiomerkin myöntämiselle on pitkäaikainen, erityisen ansiokas, toiminta suomalaisen ilmailuhistorian tunnettavuuden, tutkimuksen, tukemisen ja/tai ilmailumuseotoiminnan saralla tai yhdistyksen varsinaisessa toiminnassa aktiivisesti, pitkäaikaisesti ja merkittävästi toimiminen eri luottamustehtävissä. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen edellyttää hallituksen yksimielistä päätöstä. Lisäksi yhdistyksen hopeinen ansiomerkki, tulee olla myönnetty Kultaiset ansiomerkit numeroidaan.

Hopeinen ansiomerkki

Hopeisen ansiomerkin voi Yhdistyksen hallitus myöntää henkilölle, joka on menestyksellisesti toiminut yhdistyksen tai sen edustaman ilmailuhistoriallisen alan tarkoitusperien hyväksi. Yleensä toiminnan tulee olla Yhdistyksen tavoitteita merkittävällä tavalla edistävää.

Ilmailumuseoyhdistyksen vanha ansiomerkki on uusi hopeinen ansiomerkki. Lisäksi yhdistyksen pronssinen ansiomerkki, tulee olla myönnetty. Hopeiset ansiomerkit numeroidaan.

Pronssinen ansiomerkki

Pronssisen ansiomerkin voi Yhdistyksen hallitus myöntää henkilöille, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen toiminnan ja / tai tarkoitusperien hyväksi. Lisäksi yhdistyksen numeroidun standaari, tulee olla myönnetty. Pronssiset ansiomerkit numeroidaan.

5. NUMEROITU STANDAARI

Yhdistyksen numeroitu standaari voidaan myöntää Yhdistyksen jäsenelle, yksityishenkilölle, -yritykselle, -yhteisölle tai julkiselle yhteisölle Yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen mukaisesti tehdystä ansiokkaasta, monivuotisesta toiminnasta. Numeroidun Standaarin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus harkintansa mukaan palkitsemistoimikunnalta saamansa perustellun kirjallisen esityksen perusteella.

6. NUMEROIMATON STANDAARI

Yhdistyksen numeroimaton standaari voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle, yksityishenkilölle, -yritykselle, -yhteisölle tai julkiselle yhteisölle Ilmailumuseoyhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen mukaisesti tehdystä ansiokkaasta kertaluonteisesta, merkittävästä toiminnasta.

Numeroimaton Standaari voidaan antaa myös muistoksi tai lahjaksi yhdistyksen vieraalle tai muulle yhteisölle tai henkilölle, mikäli hallitus tai Yhdistyksen puheenjohtaja katsoo tämän edistävän yhdistyksen toimintaa tai toiminnan tulevaisuutta.

7. ILMAILUMUSEOTEKO-PALKINTO

ILMAILUMUSEOTEKO

Yhdistyksen hallitus voi yhdistyksen palkitsemistoimikunnan esityksestä palkita sellaisen henkilön ilmailumuseoteko-palkinnolla, joka on erityisen merkittävällä tavalla edistänyt ilmailumuseotoimintaa maassamme, suomalaisen ilmailumuseotoiminnan tunnettavuutta maailmalla tai edistänyt merkittävästi suomaisen ilmailuhistorian säilymistä ja tunnettavuutta kotimaassa tai ulkomailla.

Tämä palkitseminen ei edellytä palkittavalta yhdistyksen jäsenyyttä eikä myöskään aikaisempaa palkitsemista yhdistyksen toimesta.

PALKINTO

Ilmailumuseoteko-palkinto on jalustalla oleva BAe Hawk Mk.66 -koneissa käytetty Gunsight Ferranti D-195R-8 D82 MK5 -tähtäin jonka yhteyteen on kiinnitetty metallilevy, jossa on palkinnon saajan nimi ja palkitsemisvuosi. Tätä palkintoa on kaksi samanlaista kappaletta. Näin ollen ne voidaan pitää yhtäaikaisesti yleisön nähtävillä, esim. toinen Suomen Ilmailumuseossa ja toinen Suomen Ilmavoimamuseossa tai muussa palkinnon arvon mukaisessa paikassa.

Palkintoa uudelle palkittavalle myönnettäessä lisätään palkinnon uuden saajan nimi ja palkitsemisvuosi samanaikaisesti molempiin palkintoihin ja aikaisempien palkinnon saajien tiedot säilytetään palkinnon yhteydessä.

Palkittu henkilö saa itselleen muistoksi palkinnon myöntämisestä kertovan kunniakirjan.

PALKINNON LUOVUTTAMINEN

Ilmailumuseopalkinnon myöntäminen ja palkintoon liittyvän kunniakirjan luovuttaminen tapahtuu yhdistyksen kokouksessa tai vastaavassa, riittävän juhlallisessa tilaisuudessa.

8. MUUT PALKITSEMISET

  • stipendit
  • arvonimet
  • kunniamerkit

Yhdistyksen hallituksella on kirjallisesta hakemuksesta, harkintansa mukaan, oikeus yhdistyksen taloudellisen tilanteen puitteissa myöntää yhdistyksenjäsenelle rahallisia tai aineellisia stipendejä, jos se katsoo haetun stipendin käyttötarkoituksen, tarkoituksenmukaisella tavalla, edistävän yhdistyksen toiminnan tarkoitusperiä.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus, yhdistyksen taloudellinen tilanne huomioon ottaen, tehdä esityksiä arvonimistä ja kunniamerkeistä, niitä myöntäville tahoille, sikäli kun yhdistyksen hallitus katsoo haun edistävän yhdistyksen toiminnan tunnettavuutta tai ko. henkilön täyttävän haettavan kunniamerkin tai arvonimen myöntämisen edellytykset.

9. LUOVUTTAMINEN

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksenkokouksessa. Ansiomerkit (kulta, hopea ja pronssi) sekä numeroitu standaari julkistetaan ja luovutetaan saajille yhdistyksenkokouksessa tai vastaavassa, kuitenkin riittävän juhlallisessa, tilaisuudessa. Numeroimaton standaari voidaan luovuttaa saajalle myös muissa tilaisuuksissa.

Muut palkitsemiset luovutetaan saajilleen myöntäjän tilaisuuksissa, aikataulussa tai muussa luovutettavan palkitsemisen arvoon sopivassa tilaisuudessa.

10. TIETOJEN YLLÄPITO JA ARKISTOINTI

Yhdistyksen jäsenasioista vastaava toimihenkilö ylläpitää ja arkistoi luettelot myönnetyistä palkitsemisista. Hän arkistoi myös palkitsemistoimikunnan tekemät palkitsemisehdotukset. Jäsenasioiden hoitaja toimii palkitsemistoimikunnan sihteerinä. Hallituksen palkitsemispäätökset merkitään hallituksen kokouspöytäkirjoihin, jotka arkistoidaan niitä koskevien ohjeiden mukaisesti.

11. PALKITSEMISTOIMIKUNTA

Palkitsemistoimikuntaan voi kuulua kolme (3) yhdistyksen jäsentä. Palkitsemistoimikunnan puheenjohtajan voi valita yhdistyksen kokous. Palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja kutsuu toimikunnan jäseneksi kaksi (2) yhdistyksen jäsentä, joista toisen tulee olla yhdistyksen hallituksen jäsen. Palkitsemistoimikunnan sihteerinä toimii yhdistyksen jäsenasioista vastaava toimihenkilö.